ลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด / Member Register

* เลขประจำตัวประชาชน / Nationality ID
* ประเภท / Type
* ชื่อ / Given name
* นามสกุล / Surname
* สังกัด / Affiliation
*  ตำแหน่ง / Position
  ที่อยู่ / Address
  อำเภอ - เขต / District
* จังหวัด / Province - City
  รหัสไปรษณีย์ / Post Code
*  โทรศัพท์ / Telephone
*  E-Mail
* วันที่สมัครสมาชิก / Member date
* เป็นสมาชิกถึงวันที่ / Expired Date
* ความสนใจ / Interesting , ,
,
* : required